Huurvoorwaarden

Artikel 1:
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, het onder punt 3 vermelde voertuig.

Artikel 2:
Huurder neemt kennis van het feit dat vakantievolvo’s in de klasse occasion verhuur vallen en dit zijn gebruikte auto’s. Deze auto’s worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd op hun betrouwbaarheid. Omdat het geen nieuwe auto’s betreft worden deze auto’s voor uiterst aantrekkelijke tarieven verhuurd.

Artikel 3:
Het betreft: Merk Auto: Volvo Type auto: V70     Kenteken auto:

Artikel 4: De Huurperiode betreft:
Huurperiode: ....-....-20.... t/m ....-....-20....

Huurder overlegt een ingescande identiteitsbewijs of paspoort, en een ingescande geldig rijbewijs. LET OP! Beide zijden moeten ingescand worden.

Artikel 5:
De huur bedraagt € ......,.... incl BTW. Borg bedraagt € 600,00 en dient voorafgaand aan de huurperiode voldaan te worden. Dit kan per bank of contant bij ophalen (verhuurder schrijft hiervoor een kwitantie uit).

Artikel 6:
1. Kilometers zijn onbeperkt en bij de overeengekomen huurprijs inbegrepen.
2. Huurder krijgt de huurauto aangeboden met een volle tank, deze dient bij retour weer afgetankt (vol) te zijn, verhuurder zal indien dit niet het geval is het tekort op de borg inhouden.

Artikel 7:
1. Gedurende de overeengekomen periode (ZIE 4) dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstof, motorolie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
2. Kosten voor verzekering, onderhoud, A.P.K. en wegenbelasting komen geheel voor rekening van verhuurder.
3. De huurder dient ervoor te zorg te dragen dat olie- en koelvloeistof niveau alsmede bandenspanning, remvloeistof, stuurbekrachtiging op tijd worden gecontroleerd.
4. De huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade voor zover deze schade geleden wordt door opzet, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder of de bestuurder. Bij aanrijding, schades, maar ook het doorrijden bij slijtagemankementen die niet op tijd door huurder aan verhuurder gemeld worden. In al deze gevallen geldt er een eigen risico van € 600,- Euro.
5. Verkeersboetes, verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen, parkeerboetes, betreden van een niet toegestaande mileuzone of andere niet genoemde boetes, zijn voor risico van de huurder en worden in rekening gebracht als deze hoger zijn als de borg van € 600,- Euro.
6. Zijn de bovenstaande boetes bij artikel 7.5 hoger dan de borg van € 600,- Euro, dan zal deze door de huurder moeten worden betaald.

Artikel 8:
Reparaties in opdracht van of door verhuurder aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 9:
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, te weten het kentekenbewijs, verzezekeringsbewijs en indien van toepassing grensdocumenten.

Artikel 10:
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de wettelijke WA verzekering.
Met het ANWB Pakket Europa Compleet gaat u onbezorgd met de Volvo op reis in het buitenland. Sta je met pech in het buitenland? In dat geval kun je bellen, in het Nederlands, met de ANWB Alarmcentrale. In totaal staan er zo'n 7000 buitenlandse wegenwachten voor je klaar om je zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

anwb logoANWB Pakket Europa Compleet:
• Pechhulp in Nederland
• Pechhulp in de woonplaats/vestigingsplaats
• Inclusief pechhulp aanhangwagen
• 4 dagen vervangend vervoer Nederland
• Haal- en brengservice vervangende auto
• Passend vervangend vervoer uit uw eigen klasse
• Recht op 30 dagen vervangend vervoer (Max 2x per jaar)
• Pechhulp in Europa (excl. NL)
• Repatriëring naar Nederland
• Personenhulp

Let op! De gemaakte kosten bij pech worden alleen vergoed, die uiteindelijk door de ANWB worden vergoed.

Artikel 11:
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de auto met toebehoren ( indien van toepassing, skibox, dakkoffer en of sneeuwkettingen ) mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA verzekering gedekt is. De huurder is maximaal aansprakelijk voor 600 euro per gebeurtenis.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk is en waarvoor onder de WA verzekering door de verhuurder geen dekking wordt gegeven.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Dit geldt tevens voor nog openstaande boetes of / of achterstand bij de fiscus. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 12:
1. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen.
2. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 13:
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 14:
Indien de auto per week is verhuurd, wordt een nieuwe weekhuur in rekening gebracht indien de auto niet ’s avonds voor 24.00 uur geretourneerd aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurperiode wordt overschreden.

Artikel 15:
De reservering van de Vakantievolvo is pas definitief wanneer de  volledige betaling is voldaan op rekening van Arts Autoverhuur  NL08 ABNA 0408937769. Bij annulering zal er geen restitutie plaatsvinden.
Let op! De Borg van 600 Euro wordt na 6 weken terug betaald i.v.m. verkeersovertredingen die in het buitenland zijn begaan.

Artikel 16:
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 17:
Het is verboden in de auto te roken. Indien er toch in de auto gerookt is zal er geen verrekening van de borg plaatsvinden.

Artikel 18:
De auto dient schoon ingeleverd te worden, dat wil zeggen gewassen BUITENKANT en met stofzuiger BINNENKANT schoongemaakt. Indien de auto niet schoon is ingeleverd zal er € 150,- Euro op de borg ingehouden worden.

Aldus in tweevoud opgemaakt, gelezen, goedgekeurd en getekend te Druten.

Handtekening verhuurder:                     Handtekening huurder:

 

 

DATUM ......-......-20.......

BIJLAGE: 1 MAAL INGESCANDE IDENTITEITSBEWIJS OF PASPOORT EN EEN GELDIG RIJBEWIJS.
LET OP! A.U.B. BEIDE ZIJDEN INSCANNEN.

Wilt u meer informatie, bel vrijblijvend 06 - 10 22 75 77 of vul HIER het contactformulier in op onze website.

vakantievolvo volvo huren 

vakantievolvo Volvo huren

 

vakantievolvo V70 huren